İLK VE ORTAÖĞRETİM BURS YÖNETMELİĞİ

 
 
A | a
title

İLK VE ORTAÖĞRETİM BURS YÖNETMELİĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı tarafından sağlanacak bursların koşullarını ve bu burslarla ilgili uygulamaları düzenlemektir.


Madde 2 

Tanımlar - Bu yönetmelikte adı geçen:

 

VAKIF: Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nı,

YÖNETİM KURULU: Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

BURSİYER: Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenciyi,

OKUL: Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumları,

BURS: Bu yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

ifade eder.

Madde 3 

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine burs verilebilecektir.

 

Madde 4

Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için geçerli genel kurallar şu şekildedir:

a. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.

b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Vakıf Burs Yönetmeliği ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.

d. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıf’tan burs verilmez.

e. Burslar karşılıksız olup öğrenciye veya velisine bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

f. Vakıf tarafından verilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.

g. Vakıf Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi halinde burs faaliyeti ve uygulamaları basın yayın kuruluşları ile diğer medya kuruluşlarında haberleştirile

Madde 5            

Burslara adaylık ve başvuru şartları aşağıdadır:

a. Vakıf burs programlarından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.

b. Vakıf burslarına aday olabilmek için öğrencinin başarılı olması ve/veya velisinin maddi imkânlarının yetersiz olduğunu beyan etmesi esastır.

c. Vakıf bursları ilköğretim veya ortaöğretim okullarında okuyan adaylara verilir. Maddi imkânlar açısından daha ihtiyaç sahibi olan başarılı adaya öncelik tanınır.

 

Madde 6

Burs süresi ve devam ile ilgili esaslar aşağıdadır:

a. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.

b. Öğrenim gördüğü okulun yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar okulların bildirimleri esas alınarak uygulanır.

c. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerin bursu kesilir:

1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,

2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle okuldan ilişiği kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,

3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,

4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan,

5. Disiplin cezası alan,

6. Tutuklanan,

7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan veya değişen şartları bir ay içinde bildirmeyen,

8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri bir ay içinde iletmeyen,

9. Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,

10. Vefat eden,

11. Eğitim-öğretim yılı başlangıcında vakfa teslim etmesi gereken belgeleri 1 ay süre zarfında teslim etmeyen,

12. Bursa ihtiyacı kalmayanlar ve okulunu bitirenler. 

d. Öğrencinin, Burs Yönetmeliği ve Vakıf Resmi Senedi kriterlerine uygunluğunu kaybetmesi halinde burs kesilir. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf'a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemelerin iadesi bursiyerin velisinden talep edilir. Yönetim Kurulu'na hangi öğrencilerin burslarının neden son bulması gerektiği gerekçeli ve yazılı olarak verilir ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin bursuna nihayet verilir. Bursu kesilen öğrencilerin müteakip senelerdeki burs başvuruları incelenmez.

e. Vakıf bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Ödemeler öğrenci velisine ait banka hesabına yapılır. Vakıf bütçe imkanlarında olağan dışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; ilköğretim için azami 8 yıl, ortaöğretim için azami 4 yıllık süre için verilir.

Madde 7

Vakıf burslarından yararlanmak isteyenlerin başvuru esasları aşağıdadır:

a. Vakıf bursu için başvurular, Burs Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmelikte sıralanan adaylık şartlarını taşıyan her öğrencinin velisi, Burs Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Vakıf adresine gönderir.

b. Yapılacak başvurularda, Burs Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

1. Nüfus Cüzdanı Örneği (15 yaş ve üstü e-devlet’ten alınacak)

2. Adli Sicil Belgesi (15 yaş ve üstü e-devlet’ten alınacak)

3. Okul idaresinden alınacak olan öğrenci belgesi

4. Ara sınıftaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı itibarıyla derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve okul tarafından onaylanmış belge

5. Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Madde 8

Burs başvurularının duyurulması, değerlendirilmesi ve kesinleşmesi esasları şu şekildedir:

a. Her türlü burs ve yardımların organizasyon ve kontrolü Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Vakıf Yönetim Kurulu eğitim-öğretim döneminin başlamasından en az bir ay önce, verilecek olan burs ve yardımların tür, miktar ve tutarları hakkında karar alır.

b. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda açılan burslar, kontenjanlar ve başvuru esasları Vakıf web sitesinden duyurulur.

c. Öğrenci velileri burs taleplerini Vakfın internet sitesi aracılığı ile yaparlar.

d. Vakıf, öğrencilerden uygun olanları, gerekli başvuru ve burs talep evraklarını getirmesi/göndermesi için bilgilendirir. Evraklar Vakıf tarafından incelendikten sonra, Vakıf gerekli görürse bursiyeri ve velisini daha yakından tanımak için mülakata tâbi tutabilir.

e. Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin burs alması kesinleşir. Bursu kesinleşen öğrenciye bu yönetmelik tebliğ edilir. Bu şartları kabul ettiğine dair velisinden imza alınır.

f. Burs kazanamayan öğrencilerin belgeleri iade edilmez.

Madde 9

Vicdani Sorumluluk:

Her Vakıf burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkânları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, bursiyer için vicdanî bir sorumluluğu ifade eder.

Madde 10

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 27.02.2018 tarih ve 2 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.   

Madde 11

Bu yönetmelik Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.