SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 
 
A | a
title

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

 

Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf Senedinin 3. maddesi doğrultusunda; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalmış olan zor durumdaki kişilere yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımların yapılmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Madde 2

 

Bu yönetmelik, Vakıf Senedinin 3. maddesi uyarınca yapılacak sosyal yardımların idare ve yürütülmesi ile karar mekanizmasının kimlerden oluşacağını, hangi tip yardımlar yapılacağını, yardım yapılacak kişileri ve ne şekilde yardım yapılacağının belirlenmesi kriterlerini içeren usul ve esasları kapsar.

 

Madde 3

 

Tanımlar:

Bu yönetmelikte adı geçen:

 

VAKIF                                   : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nı,

YÖNETİM KURULU          : Garip ve Zeycan Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

FON                                      : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı bütçesinde sosyal yardımlar için ayrılan

bütçeyi,

AYNİ YARDIM                    : Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi,

çocuk bezi, tıbbi araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçler, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve

                                               benzeri mal ve malzeme yardımı ile alışveriş çeki, akıllı kart kontörü ve

                                               benzeri aracılığıyla yapılan yardımları,

NAKDİ YARDIM                 : Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da para yerine geçebilecek

                                               diğer finansal araçları,

SOSYAL YARDIM               : Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımlarını,

YÖNETMELİK                     : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Sosyal Yardım Yönetmeliği’ni,

OLAĞANÜSTÜ DURUM : Yangın, deprem, sel gibi afetleri, rapora bağlı ağır hastalıkları, ölüm, ağır kaza, ciddi fonksiyon kaybını, acil tıbbi müdahale ve takibini,

MÜDÜRLÜK                       : Vakfın idari organizasyon ve işletiminden sorumlu personeli

 

ifade eder.

 

Madde 4

 

Aşağıda belirtilen kişiler, Vakıf sosyal yardımlarından yararlandırılabilir.  

 

a. Dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler.

b. İlköğretim, ortaöğretim, lise, yüksekokul ve üniversitelerde okuyan yardıma muhtaç öğrenciler.

c. Olağanüstü durumlara maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler.

 

Madde 5

 

Sosyal yardımlar kısmen ayni, kısmen nakdi şekilde birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Sosyal yardımların yapılabilmesi için her yıl Yönetim Kurulu tarafından Vakıf bütçesinde belirli bir fon ayrılır. Sosyal yardım taleplerinin karşılanmasında Vakfın mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır. Sosyal yardımların uygulanmasında yaşlılar, engelli, çocuklar, yetim ve öksüzler, kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

 

Madde 6

 

Dördüncü maddede sayılan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilmesi için Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Başvuru olmasa dahi, Madde 4 kapsamına giren kişiler için, basında yer alan veya ilgili muhtarlıkça veya özel ve tüzel kişiler tarafından vakfımıza bildirilenlerin ihtiyaç sahibi olduğunun Müdürlükçe yapılacak inceleme üzerine tespit edilmesi halinde, ilgili kişinin rızasıyla başvurusu yapılmış sayılır ve altıncı maddede belirtilen belgeler talep edilir. Başvuru, reşit olanlar tarafından bizzat, başvuruda bulunamayacak bir engeli ve mazereti olanlar (engelli, yaşlı, yatalak vb.) adına ise vekili ya da vasisi tarafından yapılır.

 

Madde 7

 

Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden Müdürlük tarafından aşağıdaki belgeler istenir:

 

a. İhtiyaç sahibi olduğunun dilekçe ile beyanı

b. Nüfus cüzdanı fotokopisi

c. İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu

d. Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu ve diğer ihtiyaç sahibi olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

 

Madde 8

 

Sosyal yardımlar için başvuran veya başvurmuş sayılan kişiler için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur. Sosyal yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlü olan Müdürlük, gerek gördüğü takdirde başvuru sahibi ile ilgili bilgilerin incelemesini yapabilir. Gerekli araştırmanın yapılmasının ardından, yardım yapılması önerilen miktar tespit edilerek raporu ile birlikte Vakıf Yönetim Kurulu’na sunulur. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yardım yapılıp yapılmayacağına ve yardım miktarına oy çokluğu ile karar verilir. Yardımın acil yapılması gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu toplantısına gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin onayıyla yardım gerçekleştirilebilir. Nakdi ve ayni yardımlar, Yönetim Kurulu kararı uyarınca bir defada, belirli aralıklarla veya devamlı olarak yapılabilir.

 

Madde 9

 

Nakdi yardım yapılmasına karar verilen kişilere ödenecek tutar, nakit para veya ilgilinin banka hesabına yatırılarak yapılabilir. İstisnai durumlar hariç nakdi yardımlar, hak sahibinin veya velisinin/vasisinin banka hesabına yapılacaktır. Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması sureti ile yapılmasında hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış ve banka hesap numarasını gösteren yazılı talebi aranır.

 

 

 

Madde 10

 

Olağanüstü durumlar, hak sahibinin sosyal durumunun banka hesabı açamayacak veya bankaya gidemeyecek durumda olmasını ifade eder. Bu durum “istisnai durum” olarak kabul edilir ve nakdi yardımlar doğrudan yapılabilir.

 

Madde 11

 

Bu yönetmelik kapsamında doğrudan yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine veya durumuna göre vekiline veya vasisine imza karşılığında yapılır. Vekil veya vasi olduğunun belgelenmesi gerekir. Ödemenin yapılacağı kişiler, aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:

 

a. Hak sahibine yapılacak ödemelerde kimlik fotokopisi ve imzası yeterlidir.

b. Engelli, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı nakdi yardımı almaya gelemeyecek durumda olan hak sahipleri, noter tasdikli vekaletname ile vekil tayin etmeleri halinde, vekiline ödeme yapılır.

c. Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı aranır.

d. Ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopileri ödeme belgesine bağlanır.

 

Madde 12

 

Ayni yardımlar hak sahibinin kendisine verilir. Kendisinin engelli, yaşlı, hasta ve benzeri durumda olması nedeni ile Vakfa veya ayni yardımın yapıldığı yere gelemeyecek durumda olanlar için ayni yardım, hak sahibinin kimlik fotokopisi ile başvuran aile fertlerinden birine veya birinci derece yakınına yapılabilir. Müdürlük tarafından hak sahibinin müracaat etmesi beklenilmeden de evine gidilerek ayni yardımda bulunulabilir. Tüm yardımlar şahıslara imza karşılığı teslim edilecektir. Bu maksatla vakıf tarafından hazırlanmış olan formlar kullanılacaktır.

 

Madde 13

 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sosyal yardımlarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu emir ve talimatları uygulanır.

 

Madde 14

 

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 23.11.2015 tarih ve 5 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.    

 

Madde 15

 

Bu yönetmelik Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.