SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ

 
 
A | a
title

SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ

 

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

 

Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf Senedinin 3. maddesi doğrultusunda; sosyal ve kültürel etkinliklerin desteklenmesine, her türlü sanat ve spor dalında ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak edilmesine, bunların teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Madde 2

Tanımlar:

Bu yönetmelikte adı geçen:

 

VAKIF                                   : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nı,

YÖNETİM KURULU          : Garip ve Zeycan Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

SPONSORLUK                   : Bu Yönetmelik kapsamındaki alanlarda gerçek veya tüzel kişilere, vakfın

                                               sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi maksadıyla ayni ve/veya nakdi

                                               destekte bulunulmasını,

SPONSORLUK ALAN       : Bu Yönetmelik kapsamında hizmet, tesis ve faaliyetleri desteklenen kişi,            kurum ve kuruluşları,

SPONSOR                           : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı’nı,

REKLAM                              : Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak ticari

yönden tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem vb. şekillerin kullanılmasını,

NAKDİ DESTEK                  : Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödemeyi,

AYNİ DESTEK                      : Sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal

                                               ve hizmet alımlarına ilişkin harcamaları,

YÖNETMELİK                     : Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Sponsorluk Yönetmeliği’ni,

MÜDÜRLÜK                       : Vakfın idari organizasyon ve işletiminden sorumlu personeli

 

İfade eder.                          

 

Madde 3

 

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, Vakıf sponsorluk hizmetinden yararlandırılabilir.  

 

a. Kamu kurumları, belediyeler, okullar,

b. Spor kulüpleri,

c. Dernek ve vakıflar,

d. Herhangi bir kültür, sanat veya spor faaliyetini icra eden bireyler,

e. Ticari şirketler.

 

 

 

 

Madde 4

 

Sponsorluklar kısmen ayni kısmen nakdi şekilde, birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Sponsorluklar için her yıl Yönetim Kurulu tarafından Vakıf bütçesinde belirli bir fon ayrılır. Sponsorluk taleplerinin karşılanmasında Vakfın mail durumu, etkinliğin önemi, topluma katkısı, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

Madde 5

 

Üçüncü maddede sayılan gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki sponsorluklardan yararlanabilmesi için Müdürlüğe başvurması gerekmektedir. Sponsorluk alan tarafından hazırlanmış olan sponsorluk dosyasının elden, kargo ya da e-posta yoluyla Müdürlüğe ulaştırılması halinde sponsorluk başvurusu yapılmış kabul edilir. 

 

Madde 6

 

Sponsorluk başvuruları için Müdürlük tarafından bilgi bankası oluşturulur. Sponsorluk alan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlü olan Müdürlük, gerek gördüğü takdirde başvuru sahiplerini Vakıf merkezine davet ederek onlardan projenin sunulmasını talep edebilir. Yönetmelik kapsamında uygun olduğu değerlendirilen teklifler öncelik sırasına konularak Vakıf Yönetim Kurulu’na sunulur. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından sponsor olunup olunmayacağına ve sponsorluk tutarına oy çokluğu ile karar verilir.

 

Madde 7

 

Vakıf tarafından desteklenecek veya desteklenmesi uygun bulunacak faaliyetlerin belirli şartlara haiz olması gerekmektedir. Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara aykırı projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

Madde 8

 

Sponsor olunmasına karar verilen projelerin sahipleri Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde sözleşme yapılması maksadıyla Vakıf merkezine davet edilir. Mesafelerin uygun olmaması durumunda sözleşme Müdürlük tarafından hazırlanarak sponsor alana gönderilir. Sponsor alan tarafından sözleşmenin imzalı nüshasının Müdürlüğe gelmesi ile belirlenen tarihte sözleşme yürürlüğe girer. Sponsorluk için ödenecek tutar, sadece ilgilinin sözleşmede yer alan banka hesabına yatırılarak yapılabilir. Kabul edilmeyen projeler ise başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilere Müdürlük tarafından e-posta yolu ile bildirilir. Kabul edilmeyen projelerin sponsorluk dosyası iade edilmez.

 

Madde 9

 

Vakıf tarafından yapılacak olan sponsorluk faaliyetlerinde sponsorluk alan ile Vakıf arasında Yönetim Kurulu’nun takdiri uyarınca sponsorluk sözleşmesi imzalanacaktır. Bu sözleşmede yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a. Sponsorluk alanın adı, soyadı veya kanuni unvanı.

b. Sponsorluk alanın ikametgah ve işyeri adresi, diğer iletişim bilgileri.

c. Sponsorluk alanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

d. Sponsorluğun konusu.

e. Sponsorluk bedeli, yatırılacağı hesap numarası.

f. Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri.

g. Sponsorluk alanın hak ve yükümlülükleri.

h. Sponsorun hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri.

i. Sponsorluk alanın taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yaptığı ya da yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler.

j. İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar.

k. Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği.

l. Sözleşmenin kaç maddeden oluştuğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı, unvanı belirtilir.

 

Madde 10 

 

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, sponsorluklarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu emir ve talimatları uygulanır.

 

Madde 11

 

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu’nun 23.11.2015 tarih ve 5 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.    

 

Madde 12

 

Bu yönetmelik Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.